تکنیک شماره یک:

alt    alt
۱- در این تکنیک مهاجم با دست موافق،دست ما را گرفته و با این کار قصد پایینآوردن عکس العمل ما را نسبت بخود دارد.     ۲- ابتدا پنچه های دست را باز کرده و همراهبا پای موافق در زاویه ۴۵ درجه مخالفحرکت می کنیم.
alt   alt
۳- دست را از فضای بین شصت و دیگرانگشتان خارج می کنیم.   ۴- با زدن ضربه ی آرنج ( ال بو) به دنده هایحریف او را غافلگیر می نماییم. اگر این تکنیکبا قدرت و سرعت انجام گیرد، قفل تنفسی درحریف ایجاد می شود.  تکنیک شماره دو:

alt   alt
۱-در این تکنیک مهاجم با دست مخالفدست ما را گرفته است.   ۲-دستی که در دست حریف است را ازبیرون بدن حریف چرخش داده و در اصطلاحرو کرده و روی دست حریف می گذاریم.
alt    
۳-با فشار مچ دست نسبت به شکستن مچدست حریف اقدام می کنیم.