دفاع شخصی بانوان


  تکنیک شماره یک:

alt

 

alt

1- در این تکنیک مهاجم با دست موافق،

دست ما را گرفته و با این کار قصد پایین

آوردن عکس العمل ما را نسبت بخود دارد.  

2- ابتدا پنچه های دست را باز کرده و همراه

با پای موافق در زاویه 45 درجه مخالف

حرکت می کنیم.

alt alt

3- دست را از فضای بین شصت و دیگر

انگشتان خارج می کنیم.

4- با زدن ضربه ی آرنج ( ال بو) به دنده های

حریف او را غافلگیر می نماییم. اگر این تکنیک

با قدرت و سرعت انجام گیرد، قفل تنفسی در

حریف ایجاد می شود.  تکنیک شماره دو:

alt alt

1-در این تکنیک مهاجم با دست مخالف

دست ما را گرفته است.

2-دستی که در دست حریف است را از

بیرون بدن حریف چرخش داده و در اصطلاح

رو کرده و روی دست حریف می گذاریم.

alt

3-با فشار مچ دست نسبت به شکستن مچ

دست حریف اقدام می کنیم.

 


 

   جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی ارتباط برقرار نمایید.