WEAPON COMBAT مبارزات سلاح سرد

veapon

استایل weapon combat  ( سلاح سرد ) : در این استایل آموزش استفاده صحیح و دفاع در مقابل کلیه سلاح های سرد از جمله  شمشیر ، چوب ، نانچیکو ، سای ،چاقو و ...  به هنرجویان آموزش داده می شود.


شما در این صفحه قرار دارید: