فول کامبت

در این استایل زدن ضربه دست در سر و گردن مجاز می باشداز پوشش حفاظتی دستکش،بانددست، کاپ،لثه،کلاه،محافظ روی پاو ساق استفاده میشود و همچنین زدن ضربه به پشت سر،کاپ و ضربه مستفیم به زانو خطا و ضربه البو نیز ممنوع میباشد.