veapon

استایل weapon combat  ( سلاح سرد ) : در این استایل آموزش استفاده صحیح و دفاع در مقابل کلیه سلاح های سرد از جمله  شمشیر ، چوب ، نانچیکو ، سای ،چاقو و …  به هنرجویان آموزش داده می شود.