Molti--Combat

استایل چیلدرن کامبت( children combat):در این روش بهترین حرکات آمادگی جسمانی  ویزه کودکان و متناسب با سن و سال آنها آموزش و شروع به پرورش نسل آینده کشور مینماییم.ما میدانیم که پرورش قبل از آموزش به کار میآید و به دنبال آنیم تا این قشر از جامعه را با ورزش آشنا نموده و به سلامتی و آینده پرنشاطشان کمک کنیم.