دلایل برتری سبک مولتی کامبت نسبت به سبک های دیگر چیست ؟