کلاسیک کامبت

کلاسیک کامبت – مبارزات طبقه بندی شده    Classic Combat

در این استایل برای نیروهای ویژه و صلح کشور ها تکنیک های کاربردی استفاده شده است این تکنیک ها بنابر شرایط نیرو و شرح فعالیت های صورت گرفته تکنیک ها تغییر می کند . برتری این استایل شکل گرفتن تکنیک هایش در هر نیروی مسلحی می باشد . ترکیب تکنیک های تدافعی و تهاجمی باعث تنوع و جذابیت آن بر هر نوعی نیروی ویژه ای می باشد .