گراپلینگ کامبت Grappling Combat

در این استایل بهترین مبارزات  در خاک  و انواع تکنیک های برتری و تسلیم کردن مهاجمین آموزش داده می شود در این استایل در دو بخش (GI) و (NOGI) برگزار می شود و تمرینات این استایل برای هنرجویان این استایل می تواند جذاب باشد .