آقای شراهی به عنوان عضو هیئت رئیسه و مدیر مالی واداری منصوب گردیدند

پیرو جلسه مورخ 1396/06/29 در محل دفتر گروه مولتی کامبت

روابط عمومی مولتی کامبت :پیرو جلسه مورخ 1396/06/29 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست محترم گروه جناب آقای امیر شراهی با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان به سمت عضو هیئت رئیسه و مدیر مالی واداری در این گروه منصوب گردیدند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *