6b80a2ab-9b9f-49af-bd6c-b590f5f9f1d6

جلسه اول کمیته فنی برای انجام مسابقات و اعزام تیم

روز دوشنبه مورخ  1400/9/29 جلسه کمیته فنی با حضور اعضا محترم جهت هماهنگی برای اعزام تیم ملی مولتی کامبت برای مسابقات تشکیل شد و پاره ای مسئولیت ها فی ما بین اعضا تقسیم گردید با حضور استاد راستینه – استاد نوری فرد – استاد عباسی – استاد ترابی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *