FULL COMBAT فول كامبت

fool

استایل فول کامبت (FULL COMBAT) : این استایل داخل رینگ استاندارد برگزار می شود  و اصابت دست به صورت طبق آیین نامه آزاد بوده و دارای سیستم لوکیک هم میباشد.


شما در این صفحه قرار دارید: