6b80a2ab-9b9f-49af-bd6c-b590f5f9f1d6

جلسه اول کمیته فنی برای انجام مسابقات و اعزام تیم

روز دوشنبه مورخ  1400/9/29 جلسه کمیته فنی با حضور اعضا محترم جهت هماهنگی برای اعزام تیم ملی مولتی کامبت برای مسابقات تشکیل شد و پاره ای مسئولیت ها فی ما بین اعضا تقسیم گردید با حضور استاد راستینه - استاد نوری فرد - استاد عباسی - استاد ترابی

1fc36a56-fc07-4819-851c-07b7141fb337

جلسه دوم کمیته فنی برای انجام مسابقات و اعزام تیم

روز سه شنبه مورخ 5/10/1400 جلسه کمیته فنی در دفتر سبک برگزار گردید و اعضا تیم برگزارکننده مسابقات در دفتر تصمیماتی نسبت به برگزاری و پیگیری کار های محوله انجام شد با حضور استاد راستینه - استاد نوری فرد - استاد عباسی - استاد ترابی

a3d8658f-526c-42ff-966f-ed05eedf4d71

جلسه سوم کمیته فنی برای انجام مسابقات و اعزام تیم

روز یکشنبه مورخ 12/10/1400 جلسه هماهنگی و پیگیری با حضور شخص استاد راستینه و همچنین جناب استاد نوری فرد و استاد عباسی و آقای وکیل الرعیا همراه گروه کارگردانی فیلم برداری به سرپرستی جناب آقای غلامرضا بختیاری برگزار شد و درباره مبحث اعزام ورزشکاران و ساخت مستند بحث و تصمیم گیری شد

BLOG

READ