بادی کامبت

در این استایل از لوازم حفاظتی کلاه، کاپ و لثه استفاده میشود زدن ضربه دست به گردن ، سر و صورت خطا می باشد اما وارد کردن ضربات پا در این نواحی آزاد و منعی نداردهمچنین زدن ضربه با سر،البو و زدن ضربه مستقیم به کاپ و زانو ممنوع میباشد.