multi-logo

جلسه نمایندگان

  جلسه نمایندگان منتخب سبک مولتی کامبت در مورخ 1391/07/28 در آکادمی سبک برگزار گردید. در این جلسه تقویم ورزشی 6 ماهه دوم سال، کارگاههای آموزشی، مسابقات کشوری در 2 بخش آقایان و بانوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.