multi-logo

تمرین مشترک اعضای هیأت مبارزات چند منظوره

تمرین مشترک اعضای هیأت مبارزات چند منظوره برگزار گردید…

این تمرین مشترک به میزبانی دانشگاه آزاد تهران شمال و با زحمات استاد سیامک البرز و نماینده هیأت مبارزات، استاد باقی نژاد، در سالن اصلی ورزشی این دانشگاه با حضور استاد راستینه و نمایندگان این هیأت در تربیت بدنی سازمان بسیج ادارات برگزار شد. پس از 30 دقیقه تمرین، جلسه مشترکی بین اعضا به منظور بررسی و رفع مشکلات موجود و راه های اشاعه این مبارزات و تکنیک های دفاع شخصی تشکیل شد.

 

تصاویر‌: