multi-logo

دومین جلسه شورای فنی مولتی کامبت در سال 94

دومین جلسه شورای راهبردی مولتی کامبت در سال 94 با حضور استان های چهار محال بختیاری، اصفهان، مازندران، استان تهران، نایب رئیس بانوان و ریاست محترم سبک در محل مرکزی سبک در تهران برگزار شد.

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبل، مصوبات جدید به تأیید شورای فنی رسید و بنا به دستور ریاست محترم سبک، محمد مهدی محمدی به عنوان مسئول 3 استایل در سبک مولتی کامبت و میثم جلالی به عنوان مسئول استان اصفهان منصوب گردیدند.

دومین جلسه شورای فنی مولتی کامبت در سال 94در پایان رئیس سبک ضمن تشکر از حضور نمایندگان استان ها در استان تهران، پیشرفت نمایندگان و اشاعه فرهنگ ورزشی را در بین خانواده ها خواستار شدند.

 

تصاویر :