جلسه هماهنگی برنامه های بانوان مولتی کامبت

در این جلسه که با حضور نماینده بانوان سبک در استان تهران، نایب رئیس محترم سبک و خانم طائفی مسئول اداری برگزار گردید، تقویم شش ماهه سبک در استان تهران با پیشنهاد استاد کلاهدوز و بحث وبررسی نتایج این حرکت، به تصویب ریاست محترم سبک رسید.

سپس نایب رئیس سبک هم برنامه شش ماهه خود را به سبک ارائه نمودند که با موافقت رئیس محترم سبک به استان ها ابلاغ گردید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *