multi-logo

اعطای حکم سبک مولتی کامیت توسط رییس فدراسیون ورزشهای رزمی

در متن این ابلاغ آمده‌است: «احتراماً، نظر به تجارب جنابعالی و با توجه به تصویب شورای ساماندهی سبکهای رزمی وزارت ورزش و جوانان ، طی این ابلاغ بعـنوان رئیس سبک بمدت یک سال منصوب می گردید، انتظار دارد در طول مدت مسئولیت موارد ذیل کما فی السابق در کانون توجـه قرار گیرد :

– ارتقاء ، هـدایت و نظارت موثر در فعالیت های سبک مربوطه .
– ایجاد زیر ساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه ورزشهای رزمی در بخش همگانی .
– توسعه و تقویت فعالیت های سبک با رویکرد شکوفایی .
– هماهنگی کامل با فدراسیون و هیأتهای استانی .
رجـاء واثق دارد بـا عنـایـات بـی دریغ خــداوند سبحـان و حُـسـن مدیریـت شما برادر گـرامـی ، موجبات رشد و شکـوفایی هرچه بیشـتر خانواده ورزشهای رزمی فراهـم خواهد آمـد.»