اولین جلسه گروه مولتی کامبت در سال 97

اولین جلسه ورزش مولتی کامبت در سل 97 در دفتر مرکزی برگزار شد.
در جلسه امروز با حضور رئیس گروه مولتی کامبت مقرر گردید فتح اله ولی پور به عنوان دبیر گروه، مصطفی جمالی به عنوان بازرس استان البرز و جلال قیساری به عنوان نماینده گروه در استان قم معرفی گردیدند.
در ضمن تا مشخص شدن نماینده استان البرز، شخص رئیس گروه مولتی کامبت، استاد مصطفی راستینه، به عنوان رئیس گروه مولتی کامبت در استان البرز فعالیت خواهند نمود و تمامی فعالیت های این ورزش با نظارت مستقیم استاد راستینه انجام خواهد پذیرفت.
با توجه به فعالیت های صورت گرفته به زودی شاهد تحولی اساسی در ورزش مولتی کامبت خواهیم بود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *