multi-logo

اولین جلسه گروه مولتی کامبت در سال 97

اولین جلسه ورزش مولتی کامبت در سل 97 در دفتر مرکزی برگزار شد.
در جلسه امروز با حضور رئیس گروه مولتی کامبت مقرر گردید فتح اله ولی پور به عنوان دبیر گروه، مصطفی جمالی به عنوان بازرس استان البرز و جلال قیساری به عنوان نماینده گروه در استان قم معرفی گردیدند.
در ضمن تا مشخص شدن نماینده استان البرز، شخص رئیس گروه مولتی کامبت، استاد مصطفی راستینه، به عنوان رئیس گروه مولتی کامبت در استان البرز فعالیت خواهند نمود و تمامی فعالیت های این ورزش با نظارت مستقیم استاد راستینه انجام خواهد پذیرفت.
با توجه به فعالیت های صورت گرفته به زودی شاهد تحولی اساسی در ورزش مولتی کامبت خواهیم بود.