آقای میرمحمدرضا ادبی به عنوان مسئول آقایان مولتی کامبت استان تهران منصوب گردیدند

پیرو جلسه مورخ 1396/06/29 در محل دفتر گروه مولتی کامبت

کامبت : پیرو جلسه مورخ 1396/06/29 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست محترم گروه جناب آقای میر محمد رضا ادبی با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان به سمت مسئول آقایان استان تهران در این گروه منصوب گردیدند

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *