انتصاب استاد البرز در مولتی کامبت

حضور سیامک البرز در مولتی کامبت

پیرو جلسه مورخ 1396/07/23 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست مولتی کامبت، سیامک البرز با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان به

عنوان عضو هیئت رئیسه سبک مولتی کامبت در این گروه منصوب گردیدند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *