انتصاب مجدد معصومه حسنی در گروه مولتی کامبت

انتصاب مجدد معصومه حسنی در گروه مولتی کامبت

پیرو جلسه مورخ 1396/07/23 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست محترم گروه، معصومه حسنی با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان، به

عنوان عضو هیئت رئیسه و نایب رئیس بانوان مولتی کامبت ایشان در این گروه تمدید گردید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *