جلال قیساری در گروه مولتی کامبت

جلال قیساری در گروه مولتی کامبت

پیرو جلسه مورخ 1396/07/23 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست محترم مولتی کامبت جلال قیساری با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان به عنوان عضو کمیته فنی و مسئول استایل کلاسیک کامبت در این گروه منصوب گردیدند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *