حضور منصور ولدخانی در کمیته اقتصادی مولتی کامبت

پیرو جلسه مورخ 1396/07/23 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست محترم گروه، منصور ولدخانی با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان به

عنوان عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته اقتصادی در این گروه منصوب گردیدند.

حضور منصور ولدخانی در کمیته اقتصادی مولتی کامبت

پیرو جلسه مورخ 1396/07/23 در محل دفتر گروه مولتی کامبت و طی دستور ریاست محترم گروه، منصور ولدخانی با توجه به توانمندی و خدمات شایسته ایشان به

عنوان عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته اقتصادی در این گروه منصوب گردیدند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *