multi-logo

بازدید اعضای مولتی کامبت و قهرمان کوچک آنان از نمایشگاه بسیج ورزشکاران در ایام هفته دفاع مقدس

نمایشگاه بسیج ورزشکاران با هدف شناساندن قهرمانان ورزشی ملت بزرگ ما به بچه های زمان حال برگزار شد…

این نمایشگاه که نشان می داد ورزشکاران قهرمان چطور قهرمانی خود را فدای دفاع از ناموس این مملکت نمودند، با استقبال جوانان روبرو شد. حضور جوانان و رسالت این نمایشگاه که از طرف بسیج ورزشکاران تهران بزرگ راه اندازی شده بود قابل تقدیر بود.

حضور امیرحسین راستینه قهرمان کوچک به روایت تصویر: