multi-logo

برگزاری نشست هم اندیشی اعضا کمیته فنی

سه شنبه 1400/6/23 ساعت 17 در دفتر مرکزی با حضور رئیس سبک و اعضای کمیته فنی نشستی برگزار شد که در آن برنامه های شش ماهه ی سبک به استحضار اعضای کمیته فنی رسید و در مورد آن با همفکری به اجماء نظر رسیدند و در ضمن درباره اعضا کمیته فنی و کمیته مرکزی تصمیم گیری شد و افراد مشخص گردیدند.