multi-logo

برگزاری اولین کلاس فنی بین اعضا کمیته مرکزی

در مورخ 1400/6/30 اولین گردهمایی عملی اعضای کمیته فنی سبک در آکادمی مرکزی برگزار گردید در این گردهمایی که با هدف بازآموزی و هماهنگی های لازم برای آموزش و پیشبرد عملکرد سبک بین اعضای ارشد با نظارت مستقیم بنیان گذار سبک استاد مصطفی راستیبنه به عمل آمد . در انتها پس از انجام تکنیک ها و یکسان سازی آن از رهنمود های بنیان گذار سبک نیز استفاده و بهره گیری شده و در راستای اشائه ورزش همگانی برای ورود به ورزش قهرمانی برنامه ریزی های کامل برای کشور صورت گرفت.